TÜRKİYE ALTIN KAYNAKLARI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Kurt34
Mesajlar: 29
Kayıt: Pzt Mar 06, 2017 19:00

TÜRKİYE ALTIN KAYNAKLARI

Mesaj gönderen Kurt34 » Prş Mar 09, 2017 15:48

. Türkiye Altın Kaynakları Ülkemizde altın yataklar ıveya madenciliği, çok eski tarihi devirlerden bu yana bilinmektedir. Lidya KralıKrezüs’ün zenginli ğinin kaynağıSart ÇayıVadisi’ndeki plaserlere bağlanmaktadır. (İnan ve Yüce, 1987).Ülkemizde henüz üretim yapılan bir yatak bulunmamakla birlikte. çok sayıda potansiyelsaha bilinmektedir. Bu sahalar, BatıAnadolu’daİzmir-Manisa-Balıkesir ve Çanaklalecivarlar ında, Bolkardağı(Niğde-Mersin arası) Bölgesinde, Hatay, Gümüşhane çevresinde veDoğu Karadeniz Bölgesinde bulunmaktadırlar.Ülkemizde altın zenginleşmelerini; (i) Masif sülfid yataklar ıiçindeki zenginleşmeler.(ii) Epitermal olu ş umlar. (iii) ultramafik kayaçlar içindeki listvenitik oluşumlar, (ıv) Plaser tipizenginle ş meler şeklinde gruplandırmak mümkündür.Altın içeriği yüksek masif sülfid yataklar ıarasında, Küre Bölgesi Cu yataklar ı, ArtvinBölgesi Cu yataklar ı(Murgul, Cerattepe, Akar şen vb.) ve ElazığBölgesi Cu yataklar ı sayılabilir. (Erler, 1993 ve Karabalık, 1994). Bu yataklardan üretilen blister bak ır ın elektrolizisırasında bir miktar altın da kazanılabilmektedir.Ülkemizde epitermal altın zenginle ş meleri, volkanik kayaçlara bağlıoluşumlar veMenderes Masifi metamorfitleri içindeki arsenopirit damarlar ı şeklinde gözlenmektedir.Volkanik kayaçlara bağlıoluşumlar ın tipik örnekleri, Çanakkale ve Balıkesir illeri çevresindeyaygın olup, Çanakkale-Madendağıve Kataldağı, Balıkesir-Havran-Karalar/Küçükdere veİ zmir Arapda ğ , Gümü ş hane-Mastra ve Kaletaşyörelerinde bulunmaktadır. (Erler, 1993 veKarabalık, 1994).Plaser tipi yataklar ın örnekleri ise, Manisa-Salihli-Sartçayı, K ırklareli-İğneada-Mertgölü, Hatay-Kisecikçayıve Muğla-Fethiye-Nifçayıyörelerinde bilinmektedir (Erler,1993). BatıAnadolu’daki plaser yataklara Menderes Masifi metamorfitleri içindeki altındamarlar ıkaynak oluştururken, Hatay yöresinde ofiyolitleri kesen kuvars diyoritik sokulumlarla ilişkili, altınlıkuvars damarlar ının kaynak oldu ğ u dü ş ünülmektedir (ÇevikbaşveŞenol, 1992).8.6 Kullanım Alanları Altın insanlar taraf ından ilk olarak bilinen ve kullanılan metaldir. M.Ö. 5000’liyıllardan beri kullanıldığıarkeolojik incelemelerden anlaşılmaktadır.Üretilen altının büyük k ısmıdarphanelerde para kar şılığıolarak stok edilmekte, gerikalan k ısmıise kuyumculuk ve süs eşyası, elektronik ve bilgisayar endüstrisi, kimya ve ilaçendüstrisinde tüketilmektedir.

Kullanıcı avatarı
Kurt34
Mesajlar: 29
Kayıt: Pzt Mar 06, 2017 19:00

ALÜMİNYUM YATAKLARI

Mesaj gönderen Kurt34 » Prş Mar 09, 2017 15:52

ALÜMİNYUM YATAKLARI9.1. Temel Jeokimyasal Özellikleri Nefelin ve lösit içeren alkali magmatik kayaçlar, Ca-plajiyoklazlarca zengin bazaltik kayaçlar, noritler ve granitoyitler ile özellikle bu kayaçlar ın pegmatitik türevleri, kiltaşlar ı, killikireçtaşlar ıve bu kayaçlar ın yüzeysel ko ş ullarda geli ş mişbozunma ürünleri alüminyumca enzengin jeolojik malzemelerdir.9.2. Önemli Cevher Mineralleri Alüminyum üretilebilen tek mineral grubu, alüminyum oksitli ve hidroksitli mineraller olup, en önemlileri;Gibsit/Hidrarjilit Al(OH)3veya Al2O3.3H2OBöhmit AlOOH veya Al2O3.H2ODiyaspor HAlO2veya Al2O3.H2OKorund Al2O3Boksit açık renkli ve toprağımsıgörünümlüdür. Ancak demir içeriği nedeniyle rengigenellikle sar ımsıve kahverengimsi tonlardadır.9.3. Önemli Yatak Tipleri ve Oluşum Süreçleri Alüminyum üretiminde kullanılabilen boksit yataklar ı, “oluşum süreçleri bak ımından;kimyasal kalıntıtipi ve taneli, yataklanmaşekli bak ımından; blanket (levha) tipi, cepsi (pocket)tip ve tabakalı(sedimanter), konum bak ımından; yüzeysel (surface) ve örtülü(aratabakalı/interlayered), yan kayaçlar ıbak ımından silikatik (lateritik), karbonatlı(karstik) vetaneli (sedimanter)” boksit yataklar ı şeklinde sınıflandır ılabilmektedir. Boksit yataklar ındagözlenen önemli yataklanma ş ekilleri ve tipik örnekleriŞekil 9.2’de görülmektedir.(en sonda)9.3.1. Örtü (Blanket) Tipi Boksit Yatakları Bu yataklar, nefelin ve lösit içeren alkali magmatik kayaçlar, Ca-plajiyoklazlarca zengin bazaltik kayaçlar, noritler ve gronitiyotler ile bu kayaçlar ın pegmatitik türevleri gibi,alüminyum içeri ğ i yüksek magmatik kayaçlar üzerinde, örtüler şeklinde gözlenen ve kimyasal bozunma sırasında di ğ er elementler su içinde çözülü iyonlar şeklinde ortamdan uzaklaşırken,alüminyumun hareketlili ğ inin düşük olmasınedeniyle bozunma bölgesinde zenginleşmesisonucu olu ş muş, kimyasal kalıntıtipi yataklardır. Tabakalanma göstermeyen, düzensizşekilliyığışımlar şeklindedirler. Silis ve demir içeriklerinin yüksek olmasıile karakteristiktirler.Bu yataklar ın büyüklükleri ve tenörleri do ğ rudan bozunma derecesi ile ilişkili olup,sıcak ve bol yağışlıtropikal iklim koşullar ıve topografyanın az engebeli olduğu yüksek bölgeler bu yataklar ın olu ş abildiği en uygun bölgelerdir.

Kullanıcı avatarı
Kurt34
Mesajlar: 29
Kayıt: Pzt Mar 06, 2017 19:00

İSTANBUL MADEN HARİTASI

Mesaj gönderen Kurt34 » Cum Mar 10, 2017 21:59

Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Kullanıcı avatarı
Treks34
Mesajlar: 385
Kayıt: Pzt Mar 06, 2017 18:21

Re: TÜRKİYE ALTIN KAYNAKLARI

Mesaj gönderen Treks34 » Pzt Nis 20, 2020 16:51

Yeraltı zenginlikleri bakımından araştırma yapmanıza yarayacak bir videoyu sizlerle paylaşıyorum.ALLAH KURAN İLE AKLIN YOLUNU AÇAR

Cevapla

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir